Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Ako vybaviť

1.Občiansky preukaz

Vystavenie potvrdenia o trvalom pobyte na vybavenie 1. občianského preukazu:


Čo potrebujeme:
- rodný list dieťa, ak je narodené v zahraničí a jeden z rodičov je tiež narodený v zahraničí tak aj osvedčenie o štátnom občianstve SR nie staršie ako 3 mesiace

Upozornenie: 

- ak dieťa od narodenia do 15.-tich rokov nemalo zmenený trvalý pobyt, vystavenie potvrdenia o trvalom pobyte nie je potrebné, trvalý pobyt je registrovaný v databáze Centrálneho registra Polície. 

Poplatky:
- bez  poplatku


Lehota na vybavenie:
- na počkanie
 


 

Trvalý / prechodný pobyt

Hlásenie trvalého pobytu:


Čo potrebujeme:
- platný občiansk
y preukaz /v prípade, že sa občan prihlasuje z iného mesta je potrebné predložiť aj ďalšie doklady na overenie údajov, ktoré sa v občianskom preukaze nenachádzajú, t.j. rodný list, sobášny list, rodné listy detí, rozsudok o rozvode, pri prihlasovaní zo zahraničia osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky/
- doklad o oprávnení užívať byt, alebo inú obytnú miestnosť:
- zmluva o nájme bytu - v prípade, že sa jedná o užívateľa bytu
- list vlastníctva - v prípade, že sa jedná o majiteľa rodinného domu alebo bytu odkúpeného do osobného vlastníctva
- zmluva o podnájme medzi užívateľom bytu a žiadateľom doložená súhlasom majiteľa bytu v prípade, že sa jedná o byt, ktorý ešte nie je odkúpený do osobného vlastníctva
- čestné prehlásenie s overeným podpisom, v ktorom majiteľ rodinného domu, alebo bytu v osobnom vlastníctve vyjadrí súhlas na prihlásenie dotyčnej osoby k trvalému pobytu
Uvedené doklady musia byť overené a platné, nesmú mať starší dátum ako 3 mesiace!

Poplatky: 
- bez  poplatku

Hlásenie ukončenia trvalého pobytu z dôvodu vysťahovania do zahraničia:


Čo potrebujeme:
- platný občiansky preukaz

Poplatky:
- bez  poplatku

Upozornenie:
- občan, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia s cieľom trvalo žiť    v zahraničí, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu       a odovzdať občiansky preukaz na OO PZ

Lehota na vybavenie:
- na počkanie

Zrušenie trvalého pobytu:


Čo potrebujeme:

- nie je potrebná žiadna agenda

Upozornenie:
- trvalý pobyt môže občan zrušiť len v prípade trvalého opustenia Slovenskej republiky /a odovzdá občiansky preukaz na OO PZ/. Inak sa doterajší pobyt zruší prihlásením sa na nový trvalý pobyt. Ak sa občan prihlási na trvalý pobyt v inej obci / meste, zabezpečí príslušný OcÚ / MsÚ nahlásenie tejto skutočnosti do miesta predchádzajúceho pobytu

Lehota na vybavenie:
- na počkanie

Poplatky:
- bez  poplatku

Hlásenie prechodného pobytu:


Čo potrebujeme:
- platný občiansky preukaz /v prípade, že sa občan prihlasuje z iného mesta je potrebné predložiť aj ďalšie doklady na overenie údajov, ktoré sa  v občianskom preukaze nenachádzajú, t.j. rodný list, sobášny list, rodné listy detí, rozsudok o rozvode, pri prihlasovaní zo zahraničia osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky/
- doklad  o oprávnení užívať byt, alebo inú obytnú miestnosť,
- zmluva o nájme bytu - v prípade, že sa jedná o užívateľa bytu
- list vlastníctva - v prípade, že sa jedná o majiteľa rodinného domu, alebo bytu odkúpeného do osobného vlastníctva
- zmluva o podnájme medzi užívateľom bytu a žiadateľom doložená súhlasom majiteľa bytu v prípade, že sa jedná o byt, ktorý ešte nie je odkúpený do  osobného vlastníctva
- čestné prehlásenie s overeným podpisom, v ktorom majiteľ rodinného domu, alebo bytu v osobnom vlastníctve vyjadrí súhlas na prihlásenie dotyčnej osoby   k prechodnému pobytu.
Uvedené doklady musia byť overené a platné, nesmú mať starší dátum ako 3 mesiace!   

Poplatky:
- bez  poplatku

Lehota na vybavenie:  
- na počkanie

Zrušenie prechodného pobytu:


Čo potrebujeme:

- platný občiansky preukaz
- potvrdenie o prechodnom pobyte, ktorý chce občan zrušiť /bolo mu vystavené v čase prihlásenia prechodného pobytu/

Poplatky:
- bez  poplatku

Upozornenie:
- prechodný pobyt zaniká automaticky uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený

Vystavenie potvrdenia o trvalom/prechodnom pobyte:

Čo potrebujeme:

- platný občiansky preukaz

Poplatky:
- 5 €  platí sa v hotovosti priamo v pokladni Obecného úradu

Lehota na vybavenie:
- na počkanie


 

Pridelenie/určenie/zrušenie/ Súpisného čísla

Vydanie rozhodnutia o pridelení súpisného čísla na budovy a domy:


Čo potrebujeme:
- kolaudačné rozhodnutie /užívacie povolenie/ - na budovy a domy postavené od 1.10.1976
- stavebné povolenie na budovy a domy postavené do 1.10.1976
- geometrický plán  - na nové stavby alebo dodatočne skolaudované
- doklad o vlastníctve pozemku
- vyplnenú žiadosť


Upozornenie:
- v prípade, že nevlastníte kolaudačné rozhodnutie alebo stavebné povolenie, požiadajte Štátny okresný archív Michalovce o vydanie kópie


Poplatky:
- bez  poplatku


Lehota na vybavenie:
- do 25 dní

Vydanie rozhodnutia o zrušení súpisného čísla na budovy a domy:


Čo potrebujeme:
- rozhodnutie stavebného úradu o zrušení stavby


Poplatky:
- bez  poplatku


Lehota na vybavenie:
- do 25 dní

Ohlásenie drobnej stavby: viď  Samospráva obce - Tlačivá

 


 

Osvedčovanie

O S V E D Č O V A N I E

Osvdečenie listín:


Osvedčovaním odpisov a kópií listín Obecný úrad potvrdzuje, že sa odpis listiny alebo kópia listiny zhoduje s predloženým originálom. Preto je pri osvedčovaní vždy potrebné predložiť aj originál listiny. Podľa Usmernenia č.3/2010 Ministerstva vnútra SR, od 01.07.2010 osoba, ktorá predkladá listinu na osvedčenie poskytne meno, priezvisko, rodné číslo (dátum narodenia) a údaj o pobyte pracovníkovi, ktorý listinu osvedčuje. Za originál listiny sa považuje aj už osvedčená kópia. Pri osvedčovaní listín sa osvedčuje obsah, čiže zhodnosť textu. Správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine sa neosvedčuje.

Obec nevykonáva osvedčovanie:

• ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine,

  • overenie správnosti údajov vo výpise alebo odpise z registra trestov vykonávajú iba matričné úrady

• odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov, legitimácií, pasov a obdobných preukazov (pozn.občianske preukazy môžu osvedčovať iba notári)

• ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností, mapy, technické výkresy, listy vlastníctva

• ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou,

• ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napríklad mapy, geometrické plány),

• ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku; to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku

• ak ide o zmenky, vkladné knižky, losy šeky, tikety z výhier a lotérií

Potrebné doklady :

• Občiansky preukaz, alebo pas

• Originál listiny a jej čitateľná kópia. Na požiadanie je možné vyhotoviť kópiu za úhradu.

Vybavuje : Alena Horňáková, admin. pracovníčka obce

Poplatky:

Za osvedčenie listín za každú, aj začatú stranu :  2,- €,

• za 1 kópiu formátu A4, jednostranná tlač 0,07 €

• za 1 kópiu formátu A4, obojstranná tlač 0,14 €

 

OSVEDČOVANIE PODPISOV


Osvedčovanie podpisov na listinách sa vykonáva na každom Obecnom úrade ako aj v Klientskom centre Sobrance, Tyršova 12.  Osoba, ktorej podpis sa osvedčuje musí byť vždy prítomná, nesmie ju podpísať iná osoba. Podpisuje sa pred pracovníkom, ktorý podpis osvedčuje. Svoju totožnosť pri osvedčovaní fyzická osoba preukazuje platným občianskym preukazom, alebo pasom, vojenskou, námornou knižkou alebo povolením na pobyt cudzinca.

Osvedčovanie sa vykoná na počkanie

POTREBNÉ DOKLADY:

• preukaz totožnosti osoby, ktorej sa podpis overuje

• listina na ktorej má byť podpis osvedčený

Poplatok : je 2,-€ eur v hotovosti za každý jeden overený podpis


 

Dane a poplatky

INFORMÁCIE :


31. január  – je posledný deň na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti. Podávajú ho občania, u ktorých do 31. decembra predošlého roka  došlo k zmene vlastníctva nehnuteľnosti.

Držitelia psov sú povinní podať priznanie dane za psa pri dovŕšení veku psa 6 mesiacov. V prípade úhynu psa, jeho straty alebo darovania, podávajú do 30 dní od tejto udalosti priznanie o zániku tejto povinnosti.

K uplatneniu zníženia poplatku za odpad doložiť tieto doklady:

- osoby dlhodobo žijúce v zahraničí: čestné vyhlásenie príbuzného s úradne overeným podpisom

 - osoby dlhodobo vo výkone trestu: potvrdenie nápravno-výchovného ústavu o výkone trestu

- osoby dlhodobo umiestnené v zariadení sociálnych služieb: potvrdenie o umiestnení v zariadení

 - osoby študujúce dennou formou: potvrdenie o štúdiu a čestné vyhlásenie s podpisom overeným zamestnancom úradu

 - zaplatenie na inom mieste: originál rozhodnutia a originál dokladu o zaplatení v mieste súčasného pobytu


 

Stavebný úrad

dnes je: 24.10.2019

meniny má: Kvetoslava

podrobný kalendár

Vývoz odpadu-harmonogram

webygroup
ÚvodÚvodná stránka